RMC Apprentice Bharti 2023, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023
| | |

RMC Apprentice Bharti 2023, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023, ITI પાસ માટે નોકરીની ઉતમ તક

google news
5/5 - (2 votes)

RMC Apprentice Bharti 2023 ; રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: Rajkot Municipal Corporation (રાજકોટ મહાનગરપાલિકા)માં એપ્રેન્ટીસશીપ એક્ટ 1961 તથા મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના હેઠળ વિવિધ ટ્રેડમાં ખાલી પડેલ 738 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

આ આર્ટીકલમાં આપણે RMC Apprentice Bharti 2023 વિષે વાત કરવાના છીએ. તમે અન્ય વિગતો નીચે જોઈ શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે વિગતવાર નીચે આપેલ છે.

RMC Apprentice Bharti 2023, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

RMC Apprentice Bharti 2023 | રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

RMC ભરતી 2023: RMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 અંતર્ગત નિયત લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી તારીખ 23-08-2023 થી તારીખ 10-09-2023 દરમ્યાન અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

RMC Apprentice Bharti 2023

કેડ, કોલ સેન્ટર આસિસ્ટન્ટ, કારપેન્ટર, કોપા, ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), ઇલેક્ટ્રિશીયન, ફીટર, માળી, હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, હોર્ટીક્યુલર આસિસ્ટન્ટ, લેબોરેટરી એટેન્ડન્ટ ઓપરેટર, લાઈબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ, લાઈનમેન, મીકેનીક (મોટર વિહિકલ), મીકેનીક ડિઝલ, મીકેનીક રેફ્રીજરેટર એન્ડ એર કંડીશનર, પેઈન્ટર, પ્લમ્બર, પ્રોગ્રામિંગ એન્ડ સિસ્ટમ એડમિનીસ્ટેશન આસિસ્ટન્ટ, પમ્પ ઓપરેટર, સર્વેયર, વેલ્ડર (ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિક) અને વાયરમેન ટ્રેડ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

જરૂરી લાયકાત

લાયકાત : જે તે ટ્રેડમાં સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માંથી જ કોર્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.

નિયત પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને મેરીટના અગ્રતા મુજબ ખાલી જગ્યા પર તાલીમ માટે રાખવામાં આવશે. સમયાન્તરે ખાલી પડેલ જગ્યાઓ પર મેરીટ મુજબ વેઇટિંગ લિસ્ટ ઓપરેટ કરીને એપ્રેન્ટીસોને તાલીમ માટે રાખવામાં આવશે.

આવેદન પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોએ www.rmc.gov.in વેબસાઈટ પર ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે ત્યારેબાદ ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ સાથે અરજી ફોર્મમાં દર્શાવેલ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટસની સ્વપ્રમાણિત નકલ જોડીને આસી. મેનેજરશ્રી, મહેકમ શાખા, રૂમ નંબર 1 બીજો માળ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-360001ના સરનામે રૂબરૂ તારીખ 16-09-2023 સુધીમાં કચેરી કામકાજ દિવસ અને સમય મુજબ (સવારે 10:30 થી સાંજે 06:10) રજુ કરવાના રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉપર જણાવેલ વિગતે નિયત સમયમર્યાદામાં ડોક્યુમેન્ટ જમા/રજુ ન કરનાર ઉમેદવારોને આગળની પ્રક્રિયા માટે ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.

સંબંધિત ટ્રેડમાં ફક્ત આઈ.ટી.આઈ. પાસ ઉમેદવારોએ જ અરજી કરવાની રહેશે. અગાઉ કોઇપણ ટ્રેડમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કે અન્ય સંસ્થા ખાતેથી એપ્રેન્ટીસશીપ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહી. જો આવા કોઈ ઉમેદવાર માલુમ પડશે તો તેઓ એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ગેરલાયક ઠરશે.

મળવાપાત્ર પગારધોરણ

પસંદગી પામેલ એપ્રેન્ટીસોને સરકરશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેંડ પેટે ચુકવવામાં આવશે.

ઉપયોગી લીનક્સ

ઓફિસિયલ સૂચનાઅહીં ડાઉનલોડ કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં અરજી કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

સમાપન

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 જે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ જરૂર આપીશું.

Similar Posts