ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 {આર્ટસ,કોમર્સ,સાયન્સ} : જાહેર પરિણામ, જુઓ કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ
| | |

ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 {આર્ટસ,કોમર્સ,સાયન્સ} : જાહેર પરિણામ, જુઓ કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ

ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 : જુલાઈ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) રીપીટર પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.25-07-2023 ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. આ અર્તીક્લમાં આપણે ગુજરાત ધોરણ 12 રીપીટર રિજલ્ટ 2023 વિષે વાત કરવાના છીએ. જો તમને અન્ય સમસ્યા હોય…