અંબાલાલ કરતાં પણ છે ખતરનાક ! બાબુકાકાની આગાહી, જુઓ બાબુકાકાની આગાહી, માર્કેટમાં આવ્યા નવા નિષ્ણાત
| |

અંબાલાલ કરતાં પણ છે ખતરનાક ! બાબુકાકાની આગાહી, જુઓ બાબુકાકાની આગાહી, માર્કેટમાં આવ્યા નવા નિષ્ણાત

અંબાલાલ કરતાં પણ છે ખતરનાક ! બાબુકાકાની આગાહી, જુઓ બાબુકાકાની આગાહી, માર્કેટમાં આવ્યા નવા નિષ્ણાત : અંબાલાલ પટેલ હવામાનની આગાહી માટે પ્રખ્યાત છે. તેઓની હવામાનની દરેક આગાહી આજ દિન સુધી સચોટ સાબિત થઈ છે. અંબાલાલ કાકા કહે તો એ દિવસ વરસાદ પડે જ છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ સચોટ આગાહી કરીને ફેમસ થઈ ગયા છે. જુઓ…